Fortbildning skyddsvakt distans

Den som utför arbete som skyddsvakt ska genomgå Fortbildning för skyddsvakter vart 5:år. Efter genomförd utbildning kan kursdeltagare ansöka till Länsstyrelsen om förnyat godkännande som skyddsvakt. 

Fortbildning ska som huvudregel vara genomförd senast fem år efter att grundutbildning eller förkortad grundutbildning för skyddsvakter har genomförts. Därefter ska fortbildning vara genomförd senast vart femte år räknat från att föregående fortbildning genomförts. 

Har mer än fem år förflutit sedan den senaste utbildningen genomfördes måste sökanden genomgå en ny grundutbildning för skyddsvakter innan ett nytt godkännande som skyddsvakt får meddelas. 

I ett förtydligande av PMFS 2017:9, FAP 694-1, 2 kap. 5 § anger Polismyndigheten med avsteg från ovanstående huvudregel att en sökande får antas till Fortbildning även om mer än fem år gått från senaste grund- eller fortbildning för skyddsvakter om sökanden har ett giltigt godkännande som skyddsvakt eller om det gått mindre än ett år sedan godkännande som skyddsvakt har löpt ut. 

Fortbildning skyddsvakt distans genomförs via zoom. 

Testa din dator här

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 2200:-

Avbokningsavgift: 1000:-

Kursinnehåll

Introduktion 1 tim

Juridik 10 tim

Risk- och hotbildsanalys 4 tim

Bevakningstjänst 3 tim

Beslutsträning 2 tim


Utbildningen omfattar 20 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i PMFS 2017:9, FAP 694-1. Version 847

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar