Fortbildning skyddsvakt

Den som utför arbete som skyddsvakt ska genomgå Fortbildning för skyddsvakter vart 5:år. Efter genomförd utbildning kan kursdeltagare ansöka till Länsstyrelsen om förnyat godkännande som skyddsvakt.

Fortbildning ska som huvudregel vara genomförd senast fem år efter att grundutbildning eller förkortad grundutbildning för skyddsvakter har genomförts. Därefter ska fortbildning vara genomförd senast vart femte år räknat från att föregående fortbildning genomförts.

Har mer än fem år förflutit sedan den senaste utbildningen genomfördes måste sökanden genomgå en ny grundutbildning för skyddsvakter innan ett nytt godkännande som skyddsvakt får meddelas.

I ett förtydligande av PMFS 2017:9, FAP 694-1, 2 kap. 5 § anger Polismyndigheten med avsteg från ovanstående huvudregel att en sökande får antas till Fortbildning även om mer än fem år gått från senaste grund- eller fortbildning för skyddsvakter om sökanden har ett giltigt godkännande som skyddsvakt eller om det gått mindre än ett år sedan godkännande som skyddsvakt har löpt ut.

Mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha repeterat sin kunskap om skyddsvaktens uppgift, lagstöd samt juridiska skyldigheter. Tränat att fatta beslut om tvångsmedelsanvändning samt erhålla en uppdatering om nyheter i lagstiftningen.

Schema

Kursen genomförs samtliga dagar mellan 08.00-17.00.

Kursfakta

Kursen genomförs på konferensanläggningar över hela landet (se kommande kurser) och pågår under sammanlagt 2 dagar. Lunch och fika ingår i kursavgiften.

FÖRKUNSKAPS- OCH ANTAGNINGSKRAV

– Grundutbildning för skyddsvakt enligt PMFS 2017:9, FAP 694-1, 2 kap. 1 § eller,
– Förkortad utbildning för skyddsvakt enligt PMFS 2017:9, FAP 694-1, 2 kap. 2 § eller,
– Fortbildning för skyddsvakt enligt PMFS 2017:9, FAP 694-1, 2 kap. 5 §.
– Senaste genomförda utbildning enligt ovan får ej vara äldre än fem år.

Kurskostnader exklusive moms

Pris: 2200:-

Avbokningsavgift: 1000:-

Kursinnehåll

Introduktion 1 tim

Juridik 10 tim

Risk- och hotbildsanalys 4 tim

Bevakningstjänst 3 tim

Beslutsträning 2 tim


Utbildningen omfattar 20 lektionstimmar och uppfyller de krav som ställs i

PMFS 2017:9, FAP 694-1. Version 814

Kommande kurser

Kurstitel Kursid Ort Kursstart Kursslut Anmälda/Max

Alla utbildningar