Integritetspolicy

BYA värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur BYA samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@bya.se

Varje år utbildar BYA runt 10 000 kursdeltagare. Detta innebär att vi i vår verksamhet får förtroendet att hantera en mängd personuppgifter, vilket vi alltid måste göra utifrån den största respekt och skydd för individens personliga integritet. Vi ska upprätthålla detta skydd genom att behandla alla personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt, och vidta de åtgärder som är rimliga och lämpliga för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt ska vi säkerställa ett tillräckligt skydd som är anpassat efter vår verksamhets förutsättningar och behov.

Genom att gå en utbildning hos BYA eller använda BYA:s övriga tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att BYA använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom vår utbildningsverksamhet och vår webbshop, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Hur behandlar BYA personuppgifter?

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet: Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
 • Ändamålsbegränsning: Personuppgifter ska bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
 • Uppgiftsminimering: Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Korrekthet: Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.
 • Lagringsminimering: Personuppgifter får inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Integritet och konfidentialitet: Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.
 • Ansvarsskyldighet: Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling följs och måste kunna visa på vilket sätt man följer dem.

Våra personuppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i en registerförteckning.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vilken information samlar BYA in?

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, går en utbildning hos oss eller köper en publikation i vår webbshop. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig
När du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående utbildningar samt övriga varor/tjänster.
 • Historisk information – exempelvis utbildningshistorik, dina köp samt betalningshistorik
 • Information om hur du interagerar med BYA – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra BYA:s tjänster. BYA behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter Berättigat intresse då du går en utbildning hos oss (artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning). ullföljande av avtal när du ingår i ett avtal med oss (artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen).
För att administrera och rapportera utbildning Berättigat intresse (artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen) respektive rättslig förpliktelse* (artikel 6.1 c), se nedan.
För att kommunicera med dig som medlem, kund, leverantör eller annan intressent genom exempelvis medlemsundersökning eller informationsutskick Berättigat intresse (artikel 6.1 f) i Dataskyddsförordningen.
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Fullföljande av avtal (artikel 6.1 b i Dataskyddsförordningen).

*Lag (1974:191) om bevakningsföretag, Förordning (1989:149) till lag om bevakningsföretag samt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, PMFS 2017:10 FAP 573-1

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Tillsynsmyndigheten: Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen) kan komma att kräva in exempelvis elevförteckningar och skriftliga prov.

Övriga myndigheter: BYA kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Arbetsgivare och medlemsföretag: För kursdeltagare delar BYA information med din arbetsgivare. Denna information kan vara utbildningshistorik, resultat efter genomförd kurs samt i förkommande fall ärenderapporter. För privata sökanden kan BYA, med ditt samtycke, dela information med våra medlemsföretag inför en eventuell rekrytering, se nedan.

Leverantörer och underleverantörer: BYA kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

BYA och våra underleverantörer behandlar normalt sett all din data inom EU/EES. I de fall personuppgifter finns lagrade i Microsoft molntjänster kan dessa dock lagras i USA samt i ytterligare regioner enligt deras sekretesspolicy. Microsoft Corporation efterlever EU-U.S. Privacy Shield Framework och vidtar åtgärder för att säkerställa att data behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Vilka kan se dina personuppgifter?

BYA värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller myndighetskrav. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering samt klagomål

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få information om vilka personuppgifter som BYA har registrerade om dig. Kontakta i sådana fall dataskydd@bya.se med en begäran om ett registerutdrag. Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du invända mot behandlingen, begära att den rättas, raderas eller används på ett mer begränsat sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningens bestämmelser.

Du har rätt att göra invändningar mot BYA:s behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

BYA använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en bättre onlineupplevelse.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från BYA:s eller våra partners webbserver och sparas på din enhet enligt nedan.

Vi använder oss av följande cookies:

 • Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app
 • Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla
 • Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker
 • Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Org.nummer: 802416-3183

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post:
08-7030800
dataskydd@bya.se

Särskild information för dig som är: Kontaktperson

Inom BYA:s verksamhet förekommer det att vi registrerar information om personer hos andra företag och organisationer som är våra kontaktpersoner, exempelvis i vår utbildningsverksamhet, i samarbetsprojekt samt i inköpsprocessen.

När du är kontaktperson mot BYA i din yrkesroll, behöver vi notera ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt uppdrag gentemot oss, för att underlätta kommunikationen oss emellan och med din arbetsgivare/uppdragsgivare. Dina uppgifter kan förekomma i skriftlig korrespondens samt i affärshandlingar och register. I hela hanteringen av dina personuppgifter värnar vi om din personliga integritet. Den lagliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är ett berättigat intresse, artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, eftersom uppgifterna är harmlösa och nödvändiga för vår kommunikation, samt fullgörande av avtal, artikel 6.1 b.

Vi behåller dina personuppgifter till dess vi får information om att du inte längre ska vara kontaktperson gentemot oss. Även därefter kan dina uppgifter finnas noterade i avtal som bevaras i vår avtalsdatabas eller liknande, eftersom avtalen inte kan ändras i efterhand.

Särskild information för dig som är: Kursdeltagare

BYA behöver hantera dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och rapportera utbildning. Uppgifter vi hanterar om dig är namn, personnummer, kontaktuppgifter, närvaro och resultat samt utbildningshistorik. Vi får dina personuppgifter när du själv eller din arbetsgivare anmäler dig till en utbildning hos oss.

Dina uppgifter hanteras i följande behandlingar:

 • administration vid anmälan, genomförande och fakturering av kurs
 • e-postkorrespondens
 • hantering av testresultat
 • hantering av eventuella tidigare förordnanden/utbildningsbevis
 • hantering av praktisk yrkesträning
 • hantering av teoretiska prov
 • hantering av kursutvärderingar (om namn uppges)
 • ärendehantering
 • utvärdering av kursdeltagare
 • administration av utbildningsbevis
 • rapport för utfärdande av yrkesbevis.

De uppgifter som krävs vid genomförande av kurs sparas till dess att utbildningen är godkänd och redovisad. Utbildningsbevis, elevförteckningar och skriftliga prov sparas i tre år enligt krav från Tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen).

Utbildningshistorik (information om vilka utbildningar du är godkänd på) sparas till dess att du är 67 år, eller längre med hänsyn till ovanstående treårsregel (myndighetskrav), för att säkerställa att du har tillgång till din utbildningshistorik under den tid du har möjlighet att vara yrkesverksam fram till pensionsålder. Om du fortfarande är yrkesverksam vid 67 års ålder behöver du anmäla detta till BYA.

Den lagliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är ett berättigat intresse, artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, eftersom uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla utbildning, samt rättslig förpliktelse*, artikel 6.1 c, då vi lyder under myndighetskrav.

*Lag (1974:191) om bevakningsföretag, Förordning (1989:149) till lag om bevakningsföretag samt Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, PMFS 2017:10 FAP 573-1

Särskild information för dig som är: Privatperson som söker en utbildning hos oss

BYA behöver hantera dina uppgifter för att hantera din ansökan samt bedöma om tillträde till utbildning. Uppgifter vi hanterar om dig är följande:

 • namn och kontaktuppgifter
 • personnummer
 • information om uppfyllande av myndighetskrav: drogfrihet, tidigare ostraffad, bott i Sverige i minst 5 år samt god kunskap i svenska språket
 • intygande om att du uppfyller branschkrav samt besitter vissa förmågor och egenskaper
 • gymnasiebetyg
 • testresultat
 • övriga meriter

Dina uppgifter kan komma att hanteras i följande behandlingar:

 • administration vid ansökan till testtillfälle och utbildning
 • hantering av testresultat
 • intervjumaterial
 • e-postkorrespondens

 

Automatiskt beslutsfattande används i ansökningsprocessen, då du behöver uppfylla särskilda myndighetskrav för att ges tillträde till utbildning.

Dina uppgifter sparas hos oss under innevarande år. Vi behöver spara dina uppgifter under ansökningsprocessen och utbildningen, samt inför en framtida anställning hos våra medlemsföretag.

Din ansökan, testresultat, intervjumaterial samt eventuella intyg kan lämnas ut till medlemsföretag inom BYA för eventuell anställning om du själv samtycker till detta.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är fullföljande av avtal, artikel 6.1 b (för att vi ska kunna tillhandahålla utbildning) respektive samtycke, artikel 6.1 a, för att vi ska kunna lämna ut dina uppgifter till medlemsföretag. Ditt samtycke är frivilligt och du har rätt att återkalla det.

Särskild information för dig som är: Sökande till en tjänst eller konsultuppdrag hos oss

BYA behöver hantera dina personuppgifter för att hantera din ansökan. Uppgifter vi hanterar om dig är de du själv uppger i din ansökan, såsom namn, kontaktuppgifter samt övrig information, och intervjuanteckningar, referensanteckningar samt eventuella testresultat.

Den rättsliga grunden för vår hantering av dina personuppgifter är berättigat intresse, artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen, då vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan. För dig som söker en tjänst som kursledare/utbildare hos BYA är den lagliga grunden för att spara uppgifter som styrker din kompetens rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c, då detta är ett myndighetskrav.

För dig som anställs eller anlitas av BYA sparas dina uppgifter så länge som du är verksam hos BYA. I de fall du inte går vidare i ansökningsprocessen gallras dina uppgifter och arkiveras i två år med hänvisning till gällande diskrimineringslagstiftning, såvida du inte lämnar ditt samtycke till att dina ansökningshandlingar får sparas för kommande rekryteringar. Det gör du genom att besvara detta mail och bekräfta att du ger ditt samtycke till att din ansökan sparas. Ditt samtycke är frivilligt och du har rätt att återkalla det. Arkiverade ansökningshandlingar raderas efter två år.

Mer om BYA

Här hittar du mer information om BYA, våra medarbetare och medlemsföretag!