Regionala skyddsombud en resurs

Branschtradition med samverkan

I bevaknings- och säkerhetsbranschen finns en långvarig tradition av god samverkan mellan arbetsgivare och fackföreningar. En samverkan som uppstod redan på 1950-talet då en av Sveriges då ledande företagsprofiler, Erik-Philip Sörensen, instiftade så kallade väktarråd.

Den andan med god samverkan har sedan levt vidare genom åren och är i sitt slag nästan unik.

På arbetsmiljöområdet  gestaltas denna samverkan i gemensamma grundutbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

På central nivå sker det genom dialog mellan arbetsgivareorganisationen Säkerhetsföretagen och arbetstagareorganisationen Svenska Transportarbetareförbundet.

Regionala skyddsombud – en resurs för både arbetstagare och arbetsgivare

I bevaknings- och säkerhetsbranschen är man överens om att de regionala skyddsombuden, utöver att vara skyddsombud på arbetsplatser som inte har egna skyddsombud, skall vara en resurs för både arbetstagare och arbetsgivare.

Parterna har av den anledningen utformat en partsgemensam instruktion för de regionala skyddsombuden. Instruktionen hittar du längre ned på denna sida.

Kontakt med de regionala skyddsombuden

Kontaktuppgifter hittar du på Svenska Transportarbetareförbundets hemsida:

Läs mer

BYAs arbetsmiljöhandbok

BYAs arbetsmiljöhandbok på nätet

Läs mer

Instruktion för regionala skyddsombud i bevaknings- och säkerhetsbranschen

  1. De regionala skyddsombuden ska enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 2 §, verka på arbetsställen där skyddskommitté inte finns.För bevakningsbranschen gäller därutöver en särskild överenskommelse mellan de parter som ingår i BYA enligt nedan:För att möjliggöra att de regionala skyddsombudens erfarenheter utnyttjas inom BYA:s hela verksamhetsområde har nämnden beslutat att de personer som utsetts till regionala skyddsombud äger rätt att, i enlighet med dessa instruktioner, besöka arbetsställen där skyddskommittéer finns. På sådana arbetsställen har de regionala skyddsombuden endast en konsulterande och rådgivande roll. Finns inget skyddsombud har regionala skyddsombud rätt att agera som skyddsombud på arbetsstället.
  2. Vid arbetsplatsbesök ska, i regel i förväg, kontakt tas med arbetsgivaren eller dennes representant och meddela avsikten med besöket. Kontakt ska även tas med anträffbart lokalt skyddsombud.
  3. Uppkommer frågor vid arbetsplatsbesök som inte har arbetsmiljöanknytning ska hänvisning göras till de som handlägger dessa frågor.
  4. Om arbetsförhållandena inte är tillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt ska råd och förslag till åtgärder meddelas, för att rättelse ska åstadkommas. Generella formuleringar bör undvikas, utan där det är möjligt ges förslag om vilken åtgärd som ska vidtas.
  5. När förslag till åtgärd meddelas, bör överenskommelse med arbetsgivaren eller dennes representant träffas, om inom vilken tid åtgärden kan vara genomförd.
  6. Kopia av upprättat protokoll vid arbetsplatsbesök överlämnas till arbetsgivaren och berört lokalt skyddsombud. Där skyddskommitté finns, även kopia till kommitténs ordförande.
  7. Begär arbetsgivare eller dennes representant, skyddsombud eller annan facklig förtroendeman besök på arbetsställe, bör sådant besök äga rum så snart lämpligen kan ske.
  8. Är frågan (ärendet) av principiell natur eller av allmänt intresse, bör ärendet inrapporteras till BYA:s kansli.
  9. Kvartalsrapport som beskriver genomförda aktiviteter insänds till TYA: s kansli senast den 15: e i månad efter kvartals utgång. Efter sammanställning skall BYA erhålla sammanställningen
  10. På begäran av arbetsgivare eller dennes representant ska ombudet kunna legitimera sig.

För att fullgöra sin verksamhet ska de regionala skyddsombuden:

– fortlöpande hålla sig underrättad om arbetsmiljöförhållanden bl.a. genom kontakter med arbetsgivare, arbetstagare och arbetsledning. Skaffa sig kännedom om de författningar och anvisningar som gäller för arbetsområdet.

– stimulera samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i strävan att skapa god arbetsmiljö.

– medverka i information till samtliga berörda om aktuella arbetsmiljöfrågor.

– medverka i utredningar om orsaken till inträffade tillbud, olycksfall och arbetsskador.

– delta i planering och genomförande av riskbedömningar undersökningar, utredningar, förrättningar m.m. som rör arbetsmiljön.

– delta i rekrytering av deltagare till arbetsmiljö- och yrkesutbildning och på uppdrag fungera som handledare.

– delta vid planering av nya och ändrade lokaler, anordningar och arbetsmetoder.

– medverka till att lokala skyddsombud utses.

– ur arbetsmiljösynpunkt och med iakttagande av arbetsmiljölagens regler kontrollera arbetstider etc.

– i övrigt utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagstiftning samt annan lagstiftning och avtal som reglerar arbetsmiljöfrågor.

– på uppdrag medverka i arbets- och projektgrupper som rör arbetsmiljö- och yrkesutbildningsfrågor.

– bevaka att skyddsanordningar, skyddsutrustningar och hygieniska anordningar finns, är i gott skick och används.

Mer inom arbetsmiljö