Vårt kvalitetsarbete

BYA har certifierat utbildningsenheten mot standarden ISO 9001:2015 som är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Detta ledningssystem säkerställer att vi  ständigt förbättrar och anpassar vår verksamhet för att möta medlemmarnas/kundernas behov.


BYA:s kvalitetsledningssystem baseras på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering


Standarden ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige finns 5000 certifierade företag. För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs ett ledningssystem och att organisation uppfyller de krav som finns i standarden. Certifieringen är ett bevis på att ett företags kvalitetsarbete håller måttet.

BYA är certifierad enligt standard SS-EN ISO 9001:2015 ledningssystem för kvalitet sedan den 16 november 2009.

Policy & mål för kvalitetsarbetet

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi ska:

 • Kontinuerligt förbättra vårt verksamhetsledningssystem och därmed uppfylla kraven från myndigheter samt våra ägare och kunder
 • Erbjuda ett branschomfattande utbud av kurser och produkter.
 • Säkerställa att våra kursdeltagare efter utbildning ska ha uppnått rätt kompetens med fokus på arbetsmiljö, yrkesetik och rättssäkerhet.
 • Genomföra våra kurser så kostnadseffektivt som möjligt med en hög flexibilitet avseende lokalisering av kurser i tid och plats över hela landet.
 • Bibehålla och utveckla kvaliteten på våra kurser och våra utbildares kompetens.
 • Ge god service och alltid vara tillgängliga för våra kunder.
 • Ge råd om regelverk och relevant information om BYA, branschen och kursutbudet.

Kvalitetsmål

 • Att vi löser kundernas behov av extra kurser, utöver verksamhetsplan, under förutsättning att antalet deltagare uppfyller minimikrav för kurstypen, med maximalt två avvikelser per år.
 • Att nöjd deltagare index i kursutvärderingarna inte understiger 5,0. Värdet på fråga 1:1, 2, 4, 5 i kursutvärderingarna får inte understiga 5,0.
 • Att antalet underkända kursdeltagare, på A-prov, på alla kurstyper får ej överstiga 3,5 % av totalt antal deltagare per år.
 • Att antalet registrerade kundreaktioner har ökat med minst 25 % under verksamhetsåret.
 • Att tillgängligheten via telefon ej understiger gränsvärdet att 90 % av alla inkommande telefonsamtal till växelnummer ska besvaras inom 20 sekunder.
 • Att tillgängligheten via mejl ej understiger gränsvärdet att mejl till organisationen (kontakt@bya.se) ska besvaras inom 24 timmar under vardagar.
 • Att det totala antalet registrerade kvalitetsärenden har ökat med minst 30 % under verksamhetsåret.