Arbetsmiljö

BYA Arbetsmiljö har till uppgift att bedriva och främja arbetsmiljöarbetet i bevakningsbranschen.  Detta sker genom att tillgodose branschen med ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar, material och rådgivning. Arbetet med att utveckla nya utbildningar, ta fram nya material och projekt för att granska arbetsmiljön pågår ständigt.


När vi på Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd - BYA arbetar med arbetsmiljöfrågorna gör vi det alltid partsgemensamt. Vi har en styrgrupp för det arbete som sker med branschens arbetsmiljöarbete. Ledamöterna i styrgruppen består av fyra representanter från arbetstagarna utsedda av Svenska Transportarbetareförbundet och fyra arbetsgivarrepresentanter utsedda av Säkerhetsföretagen.

Utöver dessa representanter deltar två medarbetare från vår arbetsmiljöenhet i styrgruppens arbete som bla föredragande i olika frågor.


Medarbetare på arbetsmiljöenheten
Våra medarbetare på arbetsmiljöenheten arbetar med en mängd frågor kring arbetsmiljö. Dels de uppdrag de får från styrgruppen, men även löpande såsom omvärldsbevakning av arbetsmiljöområdet, våra arbetsmiljöutbildningar, rådgivning, föredrag, samverkan med myndigheter, samverkan med Prevent och TYA mfl.


Ta gärna kontakt med våra medarbetar som sysslar med arbetsmiljö:


Ronny Fredriksson är enhetschef och nås på telefon 08 - 703 08 23.

Per Martelius är projektledare och utbildningsledare och nås på telefon 08 - 703 08 52.Styrgrupp Arbetsmiljö Namn Företag / Organisation
David Lundin Avarn Security AB
Magnus Kinnunen Svenska Transportarbetareförbundet
Jan Arvidsson Säkerhetsföretagen
Martin Miljeteig Svenska Transportarbetareförbundet
Morgan Pyk Avarn Security AB
Jan Johansson Securitas Sverige AB
Pierre Eklund Svenska Transportarbetareförbundet
Robert Savela Svenska Transportarbetareförbundet
Ronny Fredriksson BYA
Per Martelius BYA
Fråga

Vi och vårt uppdrag

Svar

BYA Arbetsmiljö är en partssammansatt styrgrupp vars uppdrag är att utveckla och följa upp verksamheten. Styrgruppen ansvarar för att säkerställa att rätt utbildningar med rätt kvalitet och innehåll erbjuds utifrån aktuellt utbildningsbehov i bevakningsbranschen.


Styrgruppen är också ett stöd för enhetschefen för BYA i arbetet med att driva den dagliga verksamheten.


Styrgruppen träffas minst fem gånger per år, varav ett tillfälle är ett strategimöte där vi tar fram ett förslag till verksamhetsplan för BYA Arbetsmiljö som sedan fastställs av styrelsen. I verksamhetsplanen framgår verksamhetens mål på kort och lång sikt samt de aktiviteter som är kopplade till målen. Allt för att det på ett enkelt och tydligt sätt ska gå att följa upp utbildningsverksamhetens kvalitet och ekonomiska förutsättningar.

Fråga

DU KAN PÅVERKA

Svar

För att kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt behöver vi veta vad Du som går utbildningarna samt i övrigt deltar i BYA Arbetsmiljö verksamhet tycker.


Kontakta därför gärna någon av oss om du har önskemål om nya utbildningar, synpunkter på befintliga utbildningar eller om du har andra frågor som rör BYA Arbetsmiljös verksamhet:

Fråga

VAD INNEBÄR ATT SAMVERKA I ARBETSMILJÖN

Svar

Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagarna ska arbeta tillsammans för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det är en ömsesidig skyldighet. 


Skyldigheterna att samverka om arbetsmiljö är reglerade i Arbetsmiljölagens 3 kapitel 1 a § samt hela 6 kapitlet i samma lag.

Arbetsmiljöförordningen innehåller regler om samverkan i §§ 8 - 12.

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) påtalar samverkan i § 4.

Kollektivavtalet mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet Bilaga 10 Arbetsmiljöavtal § 1 innehåller samverkan i arbetsmiljöfrågor.