OM BYA

Bevakningspersonalens viktigaste verktyg ägs av bevakningsföretagen genom arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.

 BYA:s främsta uppgift är att utveckla bevakningsbranschens yrken. Det gör vi genom att slå vakt om och öka bevakningspersonalens kompetens, samtidigt som vi främjar en god arbetsmiljö, i takt med de förändrade krav som ställs av kunder och samhälle. Verksamheten finansieras genom serviceavgifter som fastställs i kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet samt kursavgifter.


BYA har till uppgift att:

 1. Genom utbildning för anställda inom bevaknings- och säkerhetsföretag grundlägga, vidmakthålla och utveckla hög yrkeskompetens, arbetsmiljö och etik
 2. Utveckla och främja branschens arbetsmiljöarbete
 3. Att tillgodose bevakningsbranschens behov av grundutbildning, fortbildning och övriga utbildningar för bevakningspersonal
 4. Öka kunskapen i samhället om bevakningsbranschen genom opinionsbildning och information samt genom dialog med myndigheter, politiker och andra beslutsfattare
 5. På nordisk och europeisk nivå marknadsföra svensk bevakningsbransch samt delta i projekt och beslutsprocesser som berör Sverige
 6. Att genom ständiga förbättringar förvalta och utveckla branschens kompetens och konkurrenskraft.


Vår värdegrund

Vår värdegrund ska genomsyra hela verksamheten, hela tiden.

 • Vi utgår ifrån att alla människor är lika värda oavsett bakgrund och erfarenheter, vi signalerar tydligt när vi möter beteenden som inte motsvarar detta.
 • Vår verksamhet ska vara transparent, vi ska ha en öppen kommunikation, för att främja insyn i verksamheten samt möjligheten att delta och påverka.
 • Vi verkar för samarbete både med varandra och våra kunder.


VÅR UTBILDNINGSENHET

 • Erbjuder 17 st olika föreskrivna utbildningar för bevakningspersonal
 • Nyutbildar 2 200 personer om året som går väktargrundutbildning, VU 1
 • Ger alla väktare obligatorisk Fortbildning vart 4 år
 • Utfärdar de yrkesbevis som regleras i kollektivavtalet
 • Samarbetar med 20 st gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten
 • Har cirka 180 st kursledare och instruktörer som arbetar i bevakningsföretag parallellt med uppdraget inom BYA
 • Utbildningsenheten leds en enhetschef som är föredragande för en partsammansatt styrgrupp för utbildningsenheten

VÅR ARBETSMILJÖENHET

 • Erbjuder 9 st olika specialistutbildningar inom Arbetsmiljö som vänder sig till skyddsombud och chefer i bevakningsföretag
 • Erbjuder avgiftsfria Arbetsmiljökurser, då de finansieras genom kollektivavtalet
 • Erbjuder kostnadsfri hotellövernattning på alla internatutbildningar inom Arbetsmiljö
 • Bedriver projekt som resulterar i rapporter och material om branschens arbetsmiljö
 • Samverkar med Prevent och AFA Försäkring kring arbetsmiljö
 • Driver GIA-systemet där företagen rapporterar och delar information om arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder för att kunna ta lärdom av egna och andras erfarenheter
 • Arbetsmiljöenheten leds av en enhetschef som är föredragande för en partsammansatt styrgrupp för arbetsmiljö