Reviderade tillfälliga föreskrifter

Polismyndigheten beslutade den 17 april 2020 att införa tillfälliga föreskrifter för väktare och skyddsvakter som under viss tid ska komplettera Polismyndighetens ordinarie föreskrifter Syftet med föreskrifterna är att minska risken för smittspridning och att bevakningspersonal ska drabbas av Covid-19 samt för att säkerställa att bevakningsföretagen ska kunna möta samhällets behov av bevakning.


Den 2 juni 2020 har Polismyndigheten publicerat en revidering av den tillfälliga föreskriften för väktare med bestämmelser som undantar att den som genomgår VU 1 ej behöver genomföra vissa praktiska moment i utbildning i självskydd samt handfängsel. Ändringen medför att den tidigare föreskriften PMFS 2020:5, FAP 573-2 byter nummer till PMFS 2020:12, FAP 573-2.


Föreskrifterna innebär följande:


Utbildning i ämnet akutsjukvård

Kravet på att ämnet ska ledas av en legitimerad sjuksköterska tas bort i syfte att sjuksköterskor i högre grad ska kunna nyttjas inom hälso- och sjukvården. Ämnet akutsjukvård ska enligt den tillfälliga föreskriften i stället ledas av en person som genomgått Svenska rådet för Hjärt- och Lungräddnings instruktörsutbildning.


Särskilda bestämmelser för väktare:


Förlängd Praktisk yrkesträning för väktare

Väktare som genomgått VU 1 och påbörjat sin PYT under perioden 1 december 2019 till 30 september 2020 kan senarelägga sin VU2 genom att den praktiska yrkesträningen förlängs till att få pågå i max 12 månader från den dag yrkesträningen påbörjades.


Väktare som utför sådan förlängd praktisk yrkesträning i butikskontroll eller värdetransport ska under de första 160 timmarna av yrkesträningen ha en fysiskt närvarande handledare, därefter ska handledaren finnas omedelbart tillgänglig via telefon och kunna inställa sig för att vägleda praktikanten. 


Undantag från Praktiska moment i självskydd och handfängsel

I den reviderade versionen av tillfälliga föreskriften (2 juni) medger Polismyndigheten att kursdeltagare som genomgår Väktargrundutbildning, del 1 ej behöver genomföra:

1. de delar av ämnet Konflikthantering och självskydd som innefattar

greppteknik, och

2. de delar av ämnet Handfängsel som innefattar greppteknik och handfängselteknik.


Ovanstående utbildningsmoment ska i stället genomföras under Väktargrundutbildning, del 2 som kommer att förlängas.

Bestämmelsen medför en begränsning i form av att kursdeltagare som genomför sådan avkortad utbildning inte får utrustas med handfängsel och ej heller får tilldelas arbetsuppgift som normalt kan föranleda frihetsberövande.


Fortbildning för väktare

a) Väktare som skulle ha genomgått Fortbildning för väktare under perioden 6 april 2020 till 31 december 2020, för utan avbrott förnya sin behörighet att utföra bevakning, får senarelägga denna utbildning i max 12 månader utan att förlora sin behörighet att utföra bevakning.


b) Väktare som skulle ha gått fortbildning för väktare under perioden 6 april 2020 till 31 december 2020 för att på nytt bli behörig att utföra bevakning, blir på får senarelägga fortbildning för väktare i max 12 månader, vilket innebär att denne ej behöver gå om väktargrundutbildning för att förnya sin behörighet att utföra bevakning. I det fall en person var obehörig att utföra bevakning innan den 6 april förnyas behörigheten inte automatiskt utan personlig ansökan om undantag måste göras till Polismyndigheten.


c) Tiden för när ett godkännande ska återkallas för väktare som inte genomgått fortbildning förlängs från fem till sex år.


Särskilda bestämmelser för skyddsvakter:


Luftfartskontrollanter får antas till förkortad grundutbildning för skyddsvakt

Den som Polismyndigheten har förordnat till luftfartsskyddskontrollant får under perioden 20 april till 31 mars 2021 godkännas som skyddsvakt efter att ha genomgått förkortad grundutbildning för skyddsvakt.Fortbildning för skyddsvakt

Skyddsvakt som skulle ha genomfört fortbildning under perioden 6 april 2020 till 31 december 2020 får senarelägga denna utbildning i max 12 månader utan att förlora sin behörighet att arbeta som skyddsvakt och personen ska kunna erhålla nytt godkännande som skyddsvakt.


Om du inte hittar svar på dina frågor i Polismyndighetens föreskrifter,  i texten ovan eller i nedanstående FAQ kan du skicka frågor till: kontakt@bya.se


Polismyndighetens föreskrifter för väktare är: PMFS 2020:12, FAP 573-2


Polismyndighetens föreskrifter för skyddsvakter är: PMFS 2020:6, FAP 674-2Fråga

När ska jag gå Fortbildning för väktare?

Svar

Fortbildning för väktare som du skulle ha genomgått mellan den 6 april 2020 till den 31 december 2020 får enligt de tillfälliga föreskrifterna senareläggas i max 12 månader utan att du förlorar din behörighet att utföra bevakning.

Fråga

Kommer BYA genomföra några VU2 utbildningar?

Svar

Eftersom Polismyndigheten beslutat att praktisk yrkesträning för väktare får pågå i max 12 månader kommer BYA att flytta fram ett antal planerade VU2 utbildningar.


Har du påbörjat praktisk yrkesträning innan den 1 december 2019 och nu inte kan gå VU 2 behöver din arbetsgivare söka ett undantag från bestämmelserna i FAP 573-1 för att du ska kunna förlänga din praktiska yrkesträning.


Under slutet av kvartal 4 planerar BYA förutsatt att risken för smittspridning har minskat att återuppta VU 2 utbildningar.

Fråga

Kommer BYA att genomföra några Fortbildningar för väktare?

Svar

Bedömningen är att Fortbildning för väktare kommer återupptas i slutet av kvartal 4, 2020.


I det fall det finns väktare som får arbetsförbud pga. att tidigare grund-, fortbildning är mer än fem år gammal eller löper risk att tidigare utbildning blir ogiltig pga. att risk för att sex årsgränsen överskrids kan BYA efter dialog med arbetsgivaren besluta om att genomföra Fortbildning i mindre grupper.

Fråga

Kommer BYA att ställa in andra utbildningar?

Svar

Polismyndighetens tillfälliga föreskrifter innebär att samtliga planerade VU2 utbildningar, Fortbildning för väktare samt Fortbildning för skyddsvakt är inställda. Bedömningen är att inställda utbildningar kommer återupptas i slutet av kvartal 4, 2020.


Under den tid som det finns förhöjd risk att smittas av covid-19 koncentrerar BYA utbildningsverksamheten till följande utbildningar:

 • Grundutbildning för väktare VU 1
 • Grundutbildning för skyddsvakt
 • Förkortad grundutbildning för skyddsvakt
 • Grundutbildning för ordningsvakt
 • Förkortad grundutbildning för ordningsvakt
 • Grundutbildning för parkeringsvakt
 • Utbildning i värdetransport
 • Utbildning i butikskontroll
 • Utbildning för föreståndare


Följande utbildningar kommer genomföras enbart om särskilda skäl föreligger

 • Utbildning i expanderbar batong
 • Utbildning för användare av OC-spray
 • Ej föreskrivna utbildningar i Arbetsmiljö
Fråga

När ska jag gå Fortbildning för Skyddsvakt?

Svar

Fortbildning för skyddsvakt som du skulle ha genomgått mellan den 6 april 2020 till den 31 december 2020 får enligt de tillfälliga föreskrifterna senareläggas i max 12 månader utan att du förlorar din behörighet att arbeta som skyddsvakt. Du ska också på nytt kunna godkännas som skyddsvakt av Länsstyrelsen om du skulle gått fortbildning under angiven period.

Fråga

Vilka regler gäller för praktisk yrkesträning (PYT)

Svar

Grunden är att praktisk yrkesträning enligt de tillfälliga föreskrifterna får pågå i max 12 månader, räknat från den dag som yrkesträningen påbörjades. Detta gäller enbart om du påbörjat praktisk yrkesträning under perioden 1 december 2019 till 30 september 2020.


Praktisk yrkesträning ska genomföras efter VU1 och innan VU2.

Fråga

Vilka regler gäller för PYT som värdetransportör?

Svar

Grunden är att praktisk yrkesträning enligt de tillfälliga föreskrifterna får pågå i max 12 månader från det att yrkesträningen påbörjades.


Den som genomfört VU 1 och utbildning i värdetransport och ska genomföra sådan yrkesträning som värdetranspotväktare ska under de första 160 timmarna genomföra sådan yrkesträning med fysisk närvarande handledare, därefter ska handledaren vara omedelbart tillgänglig via telefon.


Den som enbart genomgått VU 1 får genomföra praktisk yrkesträning i värdetransport dock med fysisk närvarande handledare (hela tiden).

Fråga

Vilka regler gäller för PYT som butikskontrollant?

Svar

Grunden är att praktisk yrkesträning får enligt de tillfälliga föreskrifterna pågå i max 12 månader från det att yrkesträningen påbörjades.


Den som genomfört VU 1 och utbildning för butikskontrollanter och ska genomföra sådan yrkesträning som butikskontrollant ska under de första 160 timmarna genomföra sådan yrkesträning med fysisk närvarande handledare, därefter ska handledaren vara omedelbart tillgänglig via telefon.


Den som enbart genomgått VU 1 får genomföra praktisk yrkesträning i butikskontroll dock med fysisk närvarande handledare (hela tiden).

Fråga

Är Luftfartsskyddskontrollant samma som Säkerhetskontrollant vid flygplats?

Svar

Ja, i FAP 694-2 används begreppet luftfartsskyddskontrollant. I lagen om luftfartsskydd framgår att säkerhetskontroll vid flygplats ska utföras av en polisman eller av annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten. Denna funktion benämns vanligtvis som Säkerhetskontrollant.


Det viktiga är dock att personen för att kunna antas till förkortad grundutbildning för skyddsvakt har förordnas av Polismyndigheten enligt 2 § Lag (2004:1100) om luftfartsskydd.

Fråga

Vad ska jag som gått VU1 och gjort PYT innan 1 december 2019 men inte gått VU2 göra för att kunna fortsätta att arbeta?

Svar

Den som påbörjad praktisk yrkesträning innan den 1 december 2019 omfattas inte av de tillfälliga föreskrifterna. Det innebär att den praktiska yrkesträningen ska vara avslutad inom fyra månader från att den påbörjades.

Om du exempelvis gått VU1 under våren 2019 och genomfört PYT under sommaren 2019 får du således inte utföra arbete som väktare innan du gått VU2.

Av det skäl att samtliga VU2 utbildningar är inställda finns möjlighet att du i samråd med din arbetsgivare kan ansöka om undantag från Polismyndighetens föreskrifter. Mall för ansökan finns HÄR.

Fråga

Kan jag gå förkortad grundutbildning för skyddsvakt efter VU1?

Svar

Nej, för att antas till förkortad grundutbildning för skyddsvakt ska du ha fullständig Väktargrundutbildning dvs. VU1+praktisk yrkesträning samt VU2.


Har du gått enbart VU 1 och gjort praktisk yrkesträning och inte kan gå förkortad grundutbildning för skyddsvakt pga. att alla VU2 utbildningar är inställda kan du ansöka om undantag från Polismyndighetens föreskrifter. Mall för ansökan finns HÄR.


Fråga

Min tidigare grund- eller fortbildning är äldre än fyra år. Får jag utföra arbete som väktare?

Svar

Nej, den tillfälliga föreskriften (nedan) medger bara att du kan senarelägga din fortbildning till år 2021. Dock blir du inte med den tillfälliga föreskriften automatiskt behörig att utföra bevakning.

För att du ska på nytt ska bli behörig att utföra bevakning krävs antingen att du genomgår fortbildning för väktare eller att din arbetsgivare skickar in en ansökan om undantag som häver ditt arbetsförbud samt att Polismyndigheten beviljar denna ansökan.


BYA har skapat en mall för ansökan om undantag som ger en sökande med arbetsförbud möjlighet att arbeta fram till 2021-03-31. Mallen innehåller rödmarkerad text som ska ersättas med skarpa personuppgifter och datum. Ladda ner mall HÄR

  

 

Urklipp från aktuell bestämmelse i FAP 573-2:

En person som ska ha genomgått fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31december 2020 för att på nytt bli behörig att utföra bevakningsarbete får, utan hinder av vad som anges i 7 kap. 6 § första stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal, i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2021.