Beslut om nya/reviderade tillfälliga föreskrifter

Polismyndigheten har den 28 december publicerat  nya tillfälliga föreskrifter för väktare, skyddsvakter och ordningsvakter med anledning av sjukdomen Covid-19 som träder i kraft den 1 januari 2021 och ersätter tidigare utfärdade tillfälliga föreskrifter vilka då upphör att gälla.


SAMMANFATTNING AV DE NYA REGLERNA:


Föreskrifter för väktare PMFS 2020:18, FAP 573-2
 • Föreskriften möjliggör att de delar i ämnena Handfängsel, Konflikthantering och självskydd i väktargrundutbildning, del 1 som innefattar greppteknik får senareläggas och i stället utföras under Väktargrundutbildning, del 2 (VU2).  Väktare som ej genomfört dessa moment får ej utrustas med handfängsel under praktisk yrkesträning
 • Föreskriften möjliggör att vissa specificerade praktiska moment får ersättas med annan ändamålsenlig utbildning  i följande kurstyper a) Väktargrundutbildning, b) Utbildning för föreståndare, c) Utbildning för värdetransport, d) Utbildning för butikskontroll
 • Reglerna för Praktisk yrkesträning (PYT) förlängs tillfälligt i syfte att VU 2 ska kunna senareläggas. Praktisk yrkesträning får genomföras i mellan 12 och 26 månader beroende på vilket datum som yrkesträningen påbörjades. Detaljer för genomförande av PYT regleras i 6 §
 • Reglerna för Fortbildning ändras tillfälligt i syfte att Fortbildning för väktare ej ska genomföras under år 2021. De som skulle ha gått fortbildning för väktare under perioden 6 april 2020 till 31 december 2021 ska istället genomgå denna utbildning senast motsvarande datum år 2022. Den som ska genomföra ordinarie fortbildning för väktare under år 2022, 2023 och 2024 får flytta fram denna fortbildning för väktare i högt ett år.


Föreskrifter för skyddsvakter PMFS 2020:19, FAP 694-2

 • Föreskriften möjliggör att den som genomgått Väktargrundutbildning, del 1 (VU1) under år 2021 får antas till Förkortad grundutbildning för skyddsvakt enligt bilaga 2, FAP 694-1
 • Reglerna för Fortbildning ändras tillfälligt i syfte att Fortbildning för skyddsvakt ej ska genomföras under år 2021. De som skulle ha gått fortbildning för skyddsvakt under perioden 6 april 2020 till 31 december 2021 ska istället genomgå denna utbildning senast motsvarande datum år 2022
 • I bestämmelsen framgår att nytt godkännande ska kunna beslutas även om Fortbildning inte har genomförts och att sådant godkännande ska villkoras med att fortbildning ska genomföras senast inom ett år
 • BYA uppmärksammar att bevakningsföretagen bör kontrollera om det finns behov av individuella undantag, för att förlänga angiven tid om ett år för när fortbildning ska vara genomförd för de som under perioden 6 april 2020 till (preliminärt 15 oktober 2020) har meddelats beslut om godkännande enligt de tidigare tillfälliga föreskrifterna PMFS 2020:6, FAP 694-2.


Föreskrifter för ordningsvakter PMFS 2020:20, FAP 670-2

 • Reglerna för fortbildning ändras i syfte att fortbildning för ordningsvakter ska kunna senareläggas. Av föreskriften framgår att Polismyndigheten senast vid årsskiftet 2021/2022 ska återuppta fortbildning för ordningsvakter
 • Den som har tidigare har förordnats som ordningsvakt på 3 år och vars förordnande upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 får förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning, sådant förordnande gäller i max ett år och får meddelas högst två gånger
 • Den som har tidigare har förordnats som ordningsvakt på 1 år och vars förordnande upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2023 får förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning, sådant förordnande gäller i max ett år och får meddelas max en gång.


Ladda ner de nya regelverken i sin helhet från Polismyndighetens webbplats HÄR


FRÅGOR & SVAR


Fråga

När ska jag gå Fortbildning för väktare?

Svar

Fortbildning för väktare som du skulle ha genomgått mellan den 6 april 2020 till den 31 december 2021 får enligt de tillfälliga föreskrifterna senareläggas och i stället genomföras senast motsvarande datum år 2022.  Detta utan att du förlorar din behörighet att utföra bevakning.


Om du ska gå ordinarie fortbildning för väktare under år 2022, 2023 och 2024 får du flytta fram denna fortbildning  i högst ett år.


Fråga

Kommer BYA genomföra några VU2 utbildningar?

Svar

För att minska risken att kursdeltagare drabbas av Covid-19 är alla planerade VU 2 utbildningar inställda.

Eftersom Polismyndighetens tillfälliga föreskrifter medger att praktisk yrkesträning för väktare får pågå i 12 till 26 månader. Beroende på när den praktiska yrkesträningen påbörjades kommer du sannolikt kunna fortsätta att göra praktisk yrkesträning fram tills att BYA återupptar VU 2 utbildningar.


Läs 6 § i föreskriften eller prata med din arbetsgivare om du är osäker på reglerna för hur länge du får genomföra praktisk yrkesträning med hänsyn till den nya tillfälliga föreskrifterna.


Under kvartal 4, 2021 planerar BYA förutsatt att risken för smittspridning har minskat att återuppta inställda utbildningar.

Fråga

Kommer BYA att genomföra några Fortbildningar för väktare?

Svar

Bedömningen är att Fortbildning för väktare kommer återupptas i kvartal 4, 2021.

Fråga

Kommer BYA att ställa in andra utbildningar?

Svar

Polismyndighetens tillfälliga föreskrifter innebär att samtliga planerade VU2 utbildningar, Fortbildning för väktare samt Fortbildning för skyddsvakt är inställda. Bedömningen är att inställda utbildningar kommer återupptas i kvartal 4, 2021.


Under den tid som det finns förhöjd risk att smittas av covid-19 koncentrerar BYA utbildningsverksamheten till följande utbildningar:

Grundutbildning för väktare VU 1

Grundutbildning för skyddsvakt

Förkortad grundutbildning för skyddsvakt

Grundutbildning för parkeringsvakt

Utbildning i värdetransport

Utbildning i butikskontroll

Utbildning för föreståndare

Introduktionskurs  i Arbetsmiljö (distansutbildning)

  Fråga

  När ska jag gå Fortbildning för Skyddsvakt?

  Svar

  Fortbildning för skyddsvakt som du skulle ha genomgått mellan den 6 april 2020 till den 31 december 2021 får enligt de tillfälliga föreskrifterna senareläggas till motsvarande datum år 2022.  Du ska också på nytt kunna godkännas som skyddsvakt av Länsstyrelsen om du skulle gått fortbildning under angiven period.


  Observera!

  Länstyrelsen kan villkora ett godkännande och då ange att du ska gå Fortbildning inom 12 månader. Har du tidigare (under perioden 6 april till 15 oktober 2020) meddelats sådant villkorat godkännande kan du eller din arbetsgivare av det skäl att samtliga fortbildningar är inställda, behöva ansöka om ett individuellt undantag från Polismyndighetens föreskrifter.

  Fråga

  Vilka regler gäller för praktisk yrkesträning (PYT)

  Svar

  För att minska risken att snittas av Covid-19 får praktisk yrkesträning enligt de tillfälliga föreskrifterna får pågå i 12 till 26 månader (beroende på när yrkesträningen påbörjades). Kontrollera i föreskriften eller med din arbetsgivare vilka regler som gäller för dig.


  Praktisk yrkesträning ska genomföras efter VU1 och innan VU2.

  Fråga

  Vilka regler gäller för PYT som värdetransportör?

  Svar

  Grunden är att praktisk yrkesträning enligt de tillfälliga föreskrifterna får pågå i 12 till 26 månader (beroende på när yrkesträningen påbörjades). Kontrollera i föreskriften eller med din arbetsgivare vilka regler som gäller för dig.


  Den som genomfört VU 1 och utbildning i värdetransport och ska genomföra sådan yrkesträning som värdetranspotväktare ska under de första 160 timmarna genomföra sådan yrkesträning med fysisk närvarande handledare, därefter ska handledaren vara omedelbart tillgänglig via telefon.


  Den som enbart genomgått VU 1 får genomföra praktisk yrkesträning i värdetransport dock med fysisk närvarande handledare (hela tiden).

  Fråga

  Vilka regler gäller för PYT som butikskontrollant?

  Svar

  Grunden är att praktisk yrkesträning får enligt de tillfälliga föreskrifterna pågå i 12 till 26 månader från det att yrkesträningen påbörjades. Kontrollera i föreskriften eller med din arbetsgivare vilka regler som gäller för dig.


  Den som genomfört VU 1 och utbildning för butikskontrollanter och ska genomföra sådan yrkesträning som butikskontrollant ska under de första 160 timmarna genomföra sådan yrkesträning med fysisk närvarande handledare, därefter ska handledaren vara omedelbart tillgänglig via telefon.


  Den som enbart genomgått VU 1 får genomföra praktisk yrkesträning i butikskontroll dock med fysisk närvarande handledare (hela tiden).

  Fråga

  Är Luftfartsskyddskontrollant samma som Säkerhetskontrollant vid flygplats?

  Svar

  Ja, i FAP 694-2 används begreppet luftfartsskyddskontrollant. I lagen om luftfartsskydd framgår att säkerhetskontroll vid flygplats ska utföras av en polisman eller av annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten. Denna funktion benämns vanligtvis som Säkerhetskontrollant.


  Det viktiga är dock att personen för att kunna antas till förkortad grundutbildning för skyddsvakt har förordnas av Polismyndigheten enligt 2 § Lag (2004:1100) om luftfartsskydd.

  Fråga

  Vad ska jag som gått VU1 och gjort PYT innan 1 december 2019 men inte gått VU2 göra för att kunna fortsätta att arbeta?

  Svar

  Den som påbörjad praktisk yrkesträning innan den 1 december 2019 omfattas inte av de tillfälliga föreskrifterna. Det innebär att den praktiska yrkesträningen ska vara avslutad inom fyra månader från att den påbörjades.

  Om du exempelvis gått VU1 under våren 2019 och genomfört PYT under sommaren 2019 får du således inte utföra arbete som väktare innan du gått VU2.

  Av det skäl att samtliga VU2 utbildningar är inställda finns möjlighet att du i samråd med din arbetsgivare kan ansöka om undantag från Polismyndighetens föreskrifter. Mall för ansökan finns HÄR.

  Fråga

  Kan jag gå förkortad grundutbildning för skyddsvakt efter VU1?

  Svar

  Ja enligt de tillfälliga föreskrifterna för skyddsvakter kan du under år 2021 antas till förkortad grundutbildning för skyddsvakt efter att du genomgått Väktargrundutbildning, del 1 (VU1).


  Fråga

  Var kan jag läsa de tillfälliga föreskrifterna ?

  Svar

  Föreskrifterna har publiceras på polisen.se


  Ladda ner HÄR  Fråga

  Vilka utbildningar genomför BYA trots Pandemin?

  Svar

  För att minska trängsel och risk för smittspridning har BYA under den pågående pandemin efter införande av tillfälliga föreskrifter från Polismyndigheten beslutat att koncentrera sin verksamhet till följande utbildningar:

  • Väktargrundutbildning, del 1
  • Grundutbildning för skyddsvakt
  • Förkortad grundutbildning för skyddsvakt
  • Utbildning för butikskontrollanter
  • Utbildning för värdetransport
  • Utbildning för föreståndare
  • Parkeringsvaktsutbildning
  • Introduktion i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud (webbutbildning)