Införande av krav på vaccinationsbevis i BYA:s verksamhet

Den pågående pandemin med ökad smittspridning innebär en stor osäkerhet kring vilka effekter detta kan få. Polismyndighetens tillfälliga föreskrifter för att skydda mot sjukdomen covid-19 upphörde dessutom att gälla den 2021-12-31.

BYA har en skyldighet att göra allt som är rimligt för att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19. Mot denna bakgrund har BYA beslutat att from den 10 januari 2022 införa krav på vaccinationsbevis för alla som är fysiskt verksamma på BYA:s kontor och i utbildningslokaler där BYA bedriver verksamhet.

Följande krav ställs från och med 2022-01-10 för deltagande inom BYA:s verksamhet:

  • För deltagare i BYA:s samtliga utbildningar gäller att giltigt vaccinationsbevis ska uppvisas för lärare innan kursstart. Dessa personuppgifter sparas inte hos BYA.
  • Huvudregeln är att kursdeltagaren ska ha tagit samtliga doser vaccin som erbjudits. Under kvartal 1, 2022 kommer BYA tills annat beslutas att godta vaccinationsbevis där det framgår att dos ett är tagen, vilket innebär att kursdeltagaren har ett gott skydd, dock inte fullständigt.
  • BYA respekterar om kursdeltagare inte vill eller kan uppvisa vaccinationsbevis. Tillträde till utbildning kommer dock ej att ske om vaccinationsbevis inte kan uppvisas
  • Arbetsgivare som anmält kursdeltagare till utbildning ska meddela kursdeltagaren om ovan.
  • Kursdeltagare som är anmäld till fysisk fortbildning för väktare och inte vill eller kan uppvisa vaccinationsbevis hänvisas till webbaserad fortbildning. Arbetsgivare är ansvarig för ombokning.
  • Kursdeltagare som är anmäld till fysisk fortbildning skyddsvakt och inte vill eller kan uppvisa vaccinationsbevis avbokas. BYA kan inom kort erbjuda webbaserad fortbildning för skyddsvakt. Detta kräver dock ett yttrande/godkännande från Polismyndigheten. Arbetet är pågående.
  • Ett fåtal kursdeltagare kan komma att hamna i kläm på kort sikt. BYA kommer att vara medlemsföretagen behjälpliga i att ansöka om enskilda undantag hos Polismyndigheten.
  • Avbokas kursdeltagare med anledning av ovanstående beslut kommer BYA inte att ta ut någon avbokningsavgift till arbetsgivaren.

Läs beslutet här: Information om beslut BYA 2022-01-03