Beslut om nya/reviderade tillfälliga föreskrifter

Polismyndigheten har den 28 december publicerat  nya tillfälliga föreskrifter för väktare, skyddsvakter och ordningsvakter med anledning av sjukdomen Covid-19 som träder i kraft den 1 januari 2021 och ersätter tidigare utfärdade tillfälliga föreskrifter vilka då upphör att gälla.SAMMANFATTNING AV DE NYA REGLERNA:

Föreskrifter för väktare PMFS 2020:18, FAP 573-2

 • Föreskriften möjliggör att de delar i ämnena Handfängsel, Konflikthantering och självskydd i väktargrundutbildning, del 1 som innefattar greppteknik får senareläggas och i stället utföras under Väktargrundutbildning, del 2 (VU2).  Väktare som ej genomfört dessa moment får ej utrustas med handfängsel under praktisk yrkesträning
 • Föreskriften möjliggör att vissa specificerade praktiska moment får ersättas med annan ändamålsenlig utbildning  i följande kurstyper a) Väktargrundutbildning, b) Utbildning för föreståndare, c) Utbildning för värdetransport, d) Utbildning för butikskontroll
 • Reglerna för Praktisk yrkesträning (PYT) förlängs tillfälligt i syfte att VU 2 ska kunna senareläggas. Praktisk yrkesträning får genomföras i mellan 12 och 26 månader beroende på vilket datum som yrkesträningen påbörjades. Detaljer för genomförande av PYT regleras i 6 §
 • Reglerna för Fortbildning ändras tillfälligt i syfte att Fortbildning för väktare ej ska genomföras under år 2021. De som skulle ha gått fortbildning för väktare under perioden 6 april 2020 till 31 december 2021 ska istället genomgå denna utbildning senast motsvarande datum år 2022. Den som ska genomföra ordinarie fortbildning för väktare under år 2022, 2023 och 2024 får flytta fram denna fortbildning för väktare i högt ett år.

Föreskrifter för skyddsvakter PMFS 2020:19, FAP 694-2

 • Föreskriften möjliggör att den som genomgått Väktargrundutbildning, del 1 (VU1) under år 2021 får antas till Förkortad grundutbildning för skyddsvakt enligt bilaga 2, FAP 694-1
 • Reglerna för Fortbildning ändras tillfälligt i syfte att Fortbildning för skyddsvakt ej ska genomföras under år 2021. De som skulle ha gått fortbildning för skyddsvakt under perioden 6 april 2020 till 31 december 2021 ska istället genomgå denna utbildning senast motsvarande datum år 2022
 • I bestämmelsen framgår att nytt godkännande ska kunna beslutas även om Fortbildning inte har genomförts och att sådant godkännande ska villkoras med att fortbildning ska genomföras senast inom ett år
 • BYA uppmärksammar att bevakningsföretagen bör kontrollera om det finns behov av individuella undantag, för att förlänga angiven tid om ett år för när fortbildning ska vara genomförd för de som under perioden 6 april 2020 till (preliminärt 15 oktober 2020) har meddelats beslut om godkännande enligt de tidigare tillfälliga föreskrifterna PMFS 2020:6, FAP 694-2.

Föreskrifter för ordningsvakter PMFS 2020:20, FAP 670-2

 • Reglerna för fortbildning ändras i syfte att fortbildning för ordningsvakter ska kunna senareläggas. Av föreskriften framgår att Polismyndigheten senast vid årsskiftet 2021/2022 ska återuppta fortbildning för ordningsvakter
 • Den som har tidigare har förordnats som ordningsvakt på 3 år och vars förordnande upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 får förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning, sådant förordnande gäller i max ett år och får meddelas högst två gånger
 • Den som har tidigare har förordnats som ordningsvakt på 1 år och vars förordnande upphör att gälla under perioden 1 januari 2021 – 31 december 2023 får förordnas på nytt utan att genomgå fortbildning, sådant förordnande gäller i max ett år och får meddelas max en gång.

Ladda ner de nya regelverken i sin helhet från Polismyndighetens webbplats HÄR